Йоанна Андонова

Защитен дисертационен труд на тема "Онтогенетична динамика на латерализацията на вниманието в училищна възраст: ефекти върху академичната успеваемост и интелигентността" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.