Кирил Кирилов

Защитен дисертационен труд на тема "Българската православна църква – метаморфозите на религиозността" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Мария Серафимова.