Любима Зонева

Защитен дисертационен труд на тема "Интеграция на новите информационни и комуникационни технологии в технологичното обучение (прогимназиален период)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научен ръководител: проф. д-р Николай Божков.