Мария Багашева-Колева

Защитен дисертационен труд на тема "Деминутивни корелати в английски, руски и български език (начини на изразяване и честота на употреба)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: гл. ас. д-р Яна Чанкова.