Мария Чочова

Защитен дисертационен труд на тема "Работническо представителство по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от Кодекса на труда" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Атанас Василев.