Мария Граматикова

Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел на кинезитерапия при мекотъканни увреди на колянната става (след реконструкция на предна кръстна връзка)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф.д-р Иван Топузов, дм, дн.