Мария Хаджипетрова-Лачова

Защитен дисертационен труд на тема "Политиката на Европейския съюз в Средиземноморския регион" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Габриела Белова.