Мария Калинова

Защитен дисертационен труд на тема "Инвестиционно кредитиране в туризма" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.