Марияна Шехова-Канелова

Защитен дисертационен труд на тема "Модели за диагностициране на организационната култура на училището" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, научен ръководител: доц. д-рТраян Попкочев.