Мариела Филипова

Защитен дисертационен труд на тема "Кинезитерапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с венозна тромболиза" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Даниела Попова.