Маряна Кацарска

Защитен дисертационен труд на тема "Учебно съдържание и модел за обучение в извънкласната работа по математика" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научни ръководители: доц. д-р Михаил Гаврилов, акад. проф. д.м.н. Стефан Додунеков, проф. д.н. Иван Мирчев.