Мая Касева

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на алгоритмични умения на учениците от втори клас чрез информационни технологии" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Димитър Димитров.