Мая Младенова

Защитен дисертационен труд на тема "Оптимизиране на словесната действеност чрез развиване на интонационна изразителност у студенти – бъдещи актьори" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Гергана Дянкова.