Миглена Михайлова-Паланска

Защитен дисертационен труд на тема "Състав и динамика на туристическата терминология в българския и в чешкия език" в професионално направление 2.1 Филология, научни ръководители: доц. д-р Маринела Младенова и гл. ас. д-р Михаела Кузмова.