Милен Малаков

Защитен дисертационен труд на тема "Проблемът за определителния член в словенски език (в диахронен и синхронен аспект)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Маринела Младенова.