Милена Янкова

Защитен дисертационен труд на тема "Връзки с медиите в корпоративната PR практика" в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки , научен ръководител: доц. д-р Асен Йосифов.