Мирослав Стоилов

Защитен дисертационен труд на тема "Оптимизиране на актьорската психотехника чрез куклено-театрална изразност (в обучението на студенти – бъдещи актьори)" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Златко Павлов.