Надежда Борисова

Защитен дисертационен труд на тема "Семантичен уеб - модели и приложения" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: доц. д-р Димитрина Полимирова, доц. д-р Елена Каращранова.