Наталия Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Роля на кинезитерапията за подобряване качеството на живот при пациенти с ревматоиден артрит”, в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Иван Топузов, д.н.