Олга Костадинова

Защитен дисертационен труд на тема "Изграждане на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.