Радослав Мавревски

Защитен дисертационен труд на тема "Моделиране и оптимизация при медико-биологични изследвания" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: проф. д-р Петър Борисов Миланов и доц. д-р Георги Цотов Георгиев, д.м.