Сенем Конедарева

Защитен дисертационен труд на тема "Евиденциалността в българския език – типологичен аспект" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева