София Мирчова

Защитен дисертационен труд на тема "Прогнозиране за нуждите на инфраструктурната политика в туризма" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.