Сотириос Поурос

Защитен дисертационен труд на тема "Цифрови системи и програмиране на FPGА реконфигурируеми платформи" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научни ръководители: доц. д-р инж. Валентин Панчев Христов и доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов.