Станчо Павлов

Защитен дисертационен труд на тема "Актуални проблеми на математическата теория на катастрофите – компютърна симулация" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: проф. д.н. Николай Петров и доц. д.н. Красимир Йорджев.