Стефан Гайдарски

Защитен дисертационен труд на тема "Наказателноправна защита на трудовите права" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров.