Светлин Абаджиев

Защитен дисертационен труд на тема "Фолклорно-митологични мотиви в пластичните изкуства на България-XІX-XX в." в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.и.н. Валентин Ангелов.