Светослава Байракова

Защитен дисертационен труд на тема "Професионални ценности и мотивация при студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Розина Попова.