Татяна Христова

Защитен дисертационен труд на тема "Културни процеси и тенденции през втората половина на ХХ век и влиянието им върху характеристиката на съвременното облекло" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Здравка Лисийска.