Владимира Стоименова

Защитен дисертационен труд на тема "Престъпления с дискриминационни подбуди според българското наказателно право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров.