Валентина Донева

Защитен дисертационен труд на тема "Метапоетика на тайнственото в късните произведения на И. С. Тургенев" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова - Панайотова.