Вероника Стоилова

Защитен дисертационен труд на тема "Доктрината за хуманитарната интервенция в съвременната политическа действителност" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Милан Миланов.