Виктор Хаджикотев

Защитен дисертационен труд на тема "Финансово осигуряване и отчетност на туристическата агенция" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Минко Велков.