Виктория Чангалова

Защитен дисертационен труд на тема "Словесно-изпълнителски интерпретации на басни за развитие на рефлексия у 9-10-годишните ученици" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Гергана Дянкова.