Виолета Николова

Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни измерения на комуникациите" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д.с.н. Добринка Пейчева.