Йосиф Кочев

Защитен дисертационен труд на тема "Политиката на Европейския съюз по проблемите на киберсигурността" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Стойко Стойков.