Йовка Ванчева

Защитен дисертационен труд на тема "Взаимодействие на ситуационни и личностно-мотивационни фактори на конформно поведение при подрастващите от горна училищна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев.