Златка Гергинова

Защитен дисертационен труд на тема "Референдумите като инструмент при международните договори на примера на държавите от ЕИП и Швейцария" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Марин.