2016 година

 • Ивет Здравкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на екологосъобразните отношения на 6-7 годишните деца във възпитателното пространство на празника" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.п.н. Елка Янакиева.

 • Цветомир Цветков

  Защитен дисертационен труд на тема "Причини, последици и поуки от голямата Депресия 2007-2008" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.

 • Илия Илиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Методични подходи при изпълнение на кларинет в българската народна музика" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по, научен ръководител: проф. д.н. Йордан Гошев.

 • Тоше Кръстев

  Защитен дисертационен труд на тема "Кинезитерапия при функционални нарушения в сакроилиачната става" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: проф. д-р Лейла Крайджикова.

 • Стаменка Митова

  Защитен дисертационен труд на тема "Кинезитерапия при постурални проблеми в гръбначния стълб" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Даниела Попова.

 • Виктория Ковачка

  Защитен дисертационен труд на тема "Нападателната игра във волейбола – контрол и система за подготовка в условията на висшето училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по, научен ръководител: проф. д.н. Кирил Костов.

 • Илия Канелов

  Защитен дисертационен труд на тема "Силови характеристики на флексори и екстензори на лакътна става при състезатели по канадска борба и приложни тренировъчни аспекти" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по, научен ръководител: проф. д-р Невена Пенчева.

 • Клавдия Камбурова

  Защитен дисертационен труд на тема "Българската телевизионна реклама и националната идентичност" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Александър Грозев.

 • Добромир Костов

  Защитен дисертационен труд на тема "Другият като философско-богословски проблем" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Валентин Канавров.

 • Димитър Мирчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Философско-религиозни пътища за онтологизиране на божието битие" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: д-р Георги Величков.

 • Ирина Топузова

  Защитен дисертационен труд на тема "Образователна реформа и мотивация на университетския преподавател" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Венка Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Динамика на личностни особености и невротична симптоматика при ученици в горна училищна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.

 • Ралица Войнова

  Защитен дисертационен труд на тема "Трансфер на наказателни производства в контекста на европейското правно сътрудничество" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Добринка Чанкова.

 • Силвия Байчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Количествени мерки за разпределението на хибридни редици и мрежи и тяхното приложение в Квази-Монте Карло интегрирането" в професионално направление 4.5 Математика, научен ръководител: доц. д-р Васил Грозданов.

 • Христина Арабаджиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Личност и когнитивни стилове" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.

 • Соня Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Следкризисно възстановяване на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас. д-р Владимир Ценков.

 • Атанас Делев

  Защитен дисертационен труд на тема "Българските публични дружества в условията на финансова криза" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Живко Райков.

 • Радослав Владов

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности на компетентностно-ориентирана система за управление на човешките ресурси в сектора на информационните технологии" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Райна Димитрова.

 • Марияна Стамболийска

  Защитен дисертационен труд на тема "Чувствителност и учене на учениците в начална училищна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.

 • Крум Иванов

  Защитен дисертационен труд на тема "Композиция и сетивно познание. Възприятие: същност и особености" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. Павел Милков.

 • Елка Горанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Модел за комплексно логопедично-функционално изследване, идентифициране и диференциране на видове и подвидове плавностни нарушения на речта" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Димитър Милиев.

 • Георгиос Пернарис

  Защитен дисертационен труд на тема "Повишаване на конкурентоспособността на островния туризъм в Гърция" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.

 • Милена Стоянова

  Защитен дисертационен труд на тема "Изграждане на разпознаваем образ на спа и уелнес дестинация България на западноевропейските емитивни туристически пазари" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.

 • Любомира Христова

  Защитен дисертационен труд на тема "Политически PR –проблеми и тенденции" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научен ръководител: проф. д.п.н. Георги Манолов.

 • Елисавета Стойчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Паисий в научното и популярното съзнание" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Елена Тачева.

 • Михаела Войнова

  Защитен дисертационен труд на тема "Монтесори-педагогика в предучилищното образование на Испания и България" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Йордан Колев.

 • Катерина Ушева

  Защитен дисертационен труд на тема "Вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Иван Кочев.

 • Теодора Динова

  Защитен дисертационен труд на тема "Фискална политика и икономически растеж в страните от Европейския съюз" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Десислава Стоилова.

 • Ирини Софокли

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на училищната образователна система на Република Кипър в условията на независимост" в професионално направление 1.1 Управление на образованието, научен ръководител: проф. д-р Невена Филипова.

 • Андерас Софокли

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни управленски технологии за ефективно управление на училищната организация" в професионално направление 1.1 Управление на образованието, научен ръководител: проф. д-р Петър Балкански.

 • Владимир Караджов

  Защитен дисертационен труд на тема "Международните трудови миграции на студентите от висшите училища на Благоевград" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: проф. д-р Мария Шишманова.

 • Галина Стоянова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социологическа концептуализация на одита на средствата от Европейския съюз и неговите социални ефекти" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Мария Серафимова.

 • Веселина Дългъчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Влияние на динамични и температурни изменения при горски пожар върху околната среда" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: проф. д-р Любен Еленков.

 • Евгений Чирков

  Защитен дисертационен труд на тема "Социологически анализ на политическите нагласи в процеса на социализация на младежта в Република Молдова" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научен ръководител: доц. д-р Владимир Дулов.

 • Димитрина Гогушева

  Защитен дисертационен труд на тема "Правен режим на предприятията за колективно инвестиране" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Рая Илиева.

 • Кирил Чучков

  Защитен дисертационен труд на тема "Аналози на противовирусни препарати - синтез и биологична активност" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: доц. д-р Иванка Станкова.

 • Елис Мустакли

  Защитен дисертационен труд на тема "Компютъризирана методика “Числов квадрат“ като тренажор в обучението по математика при учениците от първи и втори клас" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Бойко Николов.

 • Христо Йорданов

  Защитен дисертационен труд на тема "Самооценката за професионално самоусъвършенстване на учителите" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.

 • Константиния Цякмаки

  Защитен дисертационен труд на тема "Самооценка и творчески характеристики на 11 – 12 годишни ученици" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.

 • Мария Окутсиду

  Защитен дисертационен труд на тема Стилове на взаимодействие в класна стая" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.

 • Димитиос Пападопулос

  Защитен дисертационен труд на тема "Перцептивни и аперцептивни способности на надарени 5 - 6 годишни деца" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.

 • Асма Кашнун

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на девическото образование в Йемен след Обединението (1990)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.п.н. Йордан Колев.

 • Дилияна Керанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социално конструиране на пространства: отхвърляне и признаване" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д.с.н. Добринка Пейчева.

 • Илияна Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Поезията на Биньо Иванов. Биографични и социокултурни контексти" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Стилиян Стоянов.

 • Боряна Димитрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Система за осигуряване качество на валидирането в професионалните гимназии" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Мария Кичева.

 • Костадин Нушев

  Защитен дисертационен труд на тема "История на руските философско-религиозни идеи за човека и духовните основи на нравствеността" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: доц. д-р Георги Донев.

 • Антоанета Йорданова

  Защитен дисертационен труд на тема "Различия в потенциала за трудов ресурс на градските и селски територии в България в контекста на икономическото развитие" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Райна Димитрова.

 • Наталия Сотирова-Милчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Българо-гръцки лексикални хибриди (съществителни имена)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Иван Кочев.

 • Клинка Гайтанинчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Етнокултурни фактори за неуспех в училище І-ІV клас" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Траян Попкочев.