Андерас Софокли

Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни управленски технологии за ефективно управление на училищната организация" в професионално направление 1.1 Управление на образованието, научен ръководител: проф. д-р Петър Балкански.