Антоанета Йорданова

Защитен дисертационен труд на тема "Различия в потенциала за трудов ресурс на градските и селски територии в България в контекста на икономическото развитие" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Райна Димитрова.