Асма Кашнун

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на девическото образование в Йемен след Обединението (1990)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.п.н. Йордан Колев.