Атанас Делев

Защитен дисертационен труд на тема "Българските публични дружества в условията на финансова криза" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Живко Райков.