Боряна Димитрова

Защитен дисертационен труд на тема "Система за осигуряване качество на валидирането в професионалните гимназии" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Мария Кичева.