Димитър Мирчев

Защитен дисертационен труд на тема "Философско-религиозни пътища за онтологизиране на божието битие" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: д-р Георги Величков.