Димитрина Гогушева

Защитен дисертационен труд на тема "Правен режим на предприятията за колективно инвестиране" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Рая Илиева.