Димитиос Пападопулос

Защитен дисертационен труд на тема "Перцептивни и аперцептивни способности на надарени 5 - 6 годишни деца" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.