Добромир Костов

Защитен дисертационен труд на тема "Другият като философско-богословски проблем" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Валентин Канавров.