Елис Мустакли

Защитен дисертационен труд на тема "Компютъризирана методика “Числов квадрат“ като тренажор в обучението по математика при учениците от първи и втори клас" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Бойко Николов.