Елисавета Стойчева

Защитен дисертационен труд на тема "Паисий в научното и популярното съзнание" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Елена Тачева.